.    .     .    .    .
Mitsubishi Fuso


Mitsubishi DELICA 4 WDAT
450,000
Mitsubishi FUSO
280,000